Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže

„POZNEJ NOVOU KOLEKCI LAMINOVANÝCH DESEK A ZÍSKEJ VÝHRU”

.

 1.   Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem soutěže je společnost DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO se sídlem: Lukavec čp. 9, 394 26 Lukavec, Česká republika IČ: 63506572 zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 6543 (dále jen „pořadatel“).

 2.   Doba a místo konání soutěže
  1. Soutěž probíhá v termínu od 1. března 2018 do 30. 9. 2018 na území České republiky. Soutěžící se do soutěže mohou zapojit kdykoliv v jejím průběhu.

 3.   Soutěžící
  1. Soutěž je určena výhradně truhlářstvím, která vybral pořadatel a která mají sídlo na území České republiky, resp. soutěžícím se může stát pouze fyzická/právnická osoba se sídlem na území České republiky provozující truhlářskou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

  2. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit jedním vyplněním soutěžního dotazníku, který obsahuje 10 soutěžních otázek. V případě správného zodpovězení všech 10 soutěžních otázek získává právo využívat výhru.

 4.   Účast v soutěži
  1. Účastník se zapojí do soutěže tím, že vyplní na www.vyhrajsddl.cz soutěžní otázky a potřebné informace, tj. potřebné kontaktní údaje a souhlas s pravidly, tak jak je vše uvedeno na podstránce www.vyhrajsddl.cz/soutezni-otazky/.

 5.   Průběh soutěže
  1. Předmětná soutěž je vědomostní. Účastník v případě vyplnění všech soutěžních otázek a potřebných informací a v případě jejich správného odeslání obdrží potvrzovací e-mail včetně informace o tom, zda zodpověděl správně všech 10 otázek a má tedy nárok na čerpání výhry. Tento e-mail obdrží nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání soutěžních otázek a potřebných informací.

  2. V případě správného zodpovězení všech 10 soutěžních otázek a potřebných informací obdrží účastník soutěže do 7 kalendářních dnů na jím uvedený e-mail přesné instrukce a kód k čerpání výhry.

  3. Odpovědi na všechny otázky jsou dostupné na www.vyhrajsddl.cz a ve vzorkovníku nové kolekce laminovaných desek DDL.

 6.   Výhra v soutěži
  1. Výhrou v soutěži je možnost čerpat exklusivní slevy na vybrané výrobky značky Concept poskytnuté do soutěže přímo společností Jindřich Valenta - Concept. Slevy se podle jednotlivých výrobků pohybují v rozsahu 25- 30% a jsou k čerpání od 1. března 2018 do 30. září 2018. Účastník, který se stal zároveň výhercem, může uvedené slevy v uvedeném období čerpat bez omezení množství kusů. Přesný přehled výrobků a slev, které jsou součástí výhry, najdete na podstránce Výhry Concept webové stránky www.vyhrajsddl.cz.

  2. O výhře bude účastník informován nejpozději do 7 dnů od správného vyplnění a zaslání soutěžních otázek, a to na e-mailovou adresu, kterou sám uvede v soutěži do pole tomuto údaji určeném.

  3. Objednávky je potřeba zaslat na e-mail: objednavky@my-concept.cz
   S názvem: Objednávka soutěž DDL

   V objednávce je nutné uvést tyto náležitosti:
   Fakturační adresa vč. IČ, příp. DIČ
   Dodací adresa
   Kontaktní osoba + telefon, e-mail
   Originální výherní kód

   Modely, které chcete objednat.
   Objednávka vám bude písemně potvrzena.

 7.   Ostatní ustanovení
  1. Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  2. Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

  3. Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatel je oprávněn soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Dojde-li ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na stránkách www.vyhrajsddl.cz.

  4. Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

  5. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

  6. Pořadatel soutěže je oprávněn v případě uskutečnění, popř. pouhého podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů a bez náhrady kteréhokoliv účastníka soutěže.

  7. Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném) společnosti pořadatele, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá.

  8. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech s textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

  9. V případě pochybností o dodržení či splnění pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na účastníkovi.